<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Ukraine-økonomi

Share this article on

Ukrainan talous on erittäin riippuvainen ulkoisesta tuesta

Takanamme on myrskyisä vuosi 2023, mutta mitä voimme todella odottaa vuodelta 2024.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022, inhimilliset ja taloudelliset kustannukset olivat suuret. Sodan ensimmäisenä vuonna talous supistui lähes kolmanneksen ja valtion budjetti ajautui epätasapainoon.  

Vuosina 2022 ja 2023 Ukraina sai noin 65 miljardia Yhdysvaltain dollaria rahoitusta, josta suurin osa on mennyt puolustusmenojen rahoittamiseen. Kaikkiaan liittolaiset, kuten EU ja Yhdysvallat, ovat luvanneet taloudellista tukea noin 128 miljardia euroa. 

Halukkuus tukea Ukrainaa taloudellisesti on kuitenkin viime aikoina vähentynyt, sillä 61 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruinen tukipaketti on kaatunut Yhdysvaltain kongressissa ja 50 miljardin dollarin suuruinen EU:n tukipaketti on jäänyt hyväksymättä Unkarin veto-oikeuden vuoksi.   

Ukrainan kannalta tämä on hyvin huolestuttavaa aikana, jolloin menot ovat kasvaneet merkittävästi ja valtion tulot eivät ole pysyneet lainkaan mukana. Itse asiassa IMF arvioi, että Ukraina tarvitsee 114 miljardia Yhdysvaltain dollaria ulkomaista apua vuoteen 2027 mennessä. 

ukraine 1. billede

Skenaariot 
Jotta voidaan arvioida, miten Ukrainan rahoitustarpeet voivat kehittyä tulevina vuosina, on tärkeää tarkastella IMF:n eri skenaarioita. Perusskenaariossa oletetaan, että Venäjän ja Ukrainan välinen sota päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä. Negatiivisessa kenaariossa oletetaan, että sota jatkuu pidempään ja kiivaammin ja että taistelut päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä.   

Negatiivisessa skenaariossa taloudelle aiheutuu suurempia vahinkoja, siirtolaisten paluu on hitaampaa ja rahoitusasema heikkenee perusskenaarioon verrattuna. Tämä tarkoittaa myös sitä, että BKT:n odotettu elpyminen on negatiivisessa skenaariossa hitaampaa.   

Perusskenaariossa BKT palaa sotaa edeltävälle tasolle 2030-luvun alussa, kun taas negatiivisessa skenaariossa se tapahtuu vasta 2030-luvun lopulla.  

Taulukosta 1 käy ilmi, miten IMF odottaa tärkeimpien talousindikaattoreiden kehittyvän eri skenaarioissa.ukraine 2. billede

Tärkeimmät velkojat eli G7-maat sekä useat pienemmät länsimaat ovat jo kokoontuneet ryhmään ja luvanneet Ukrainalle, että ne auttavat tekemään Ukrainan velasta jälleen kestävää, kun tilanne on vakiintunut tai viimeistään IMF:n tukiohjelman päättyessä vuonna 2027. Velkojaryhmä on myös myöntänyt rahoitustakuita ja keskeyttänyt lainojen takaisinmaksun. 

Ulkopuolinen tuki on välttämätöntä 
Sodan etenemisestä riippumatta on selvää, että kansainvälinen tuki on edelleen välttämätöntä Ukrainalle. IMF:n perusskenaarion mukaan Ukrainan hallituksella on 114 miljardin Yhdysvaltain dollarin rahoitusvaje vuosina 2023-2027.  

Alla olevasta kuviosta käy ilmi, että suurin osa rahoitusvajeesta on katettava  rahoituksella, joka on merkitty nimellä "IMF (rahoitustukiohjelma)".ukraine 3. billede

Vuoteen 2024 mennessä Ukraina tarvitsee 37 miljardia Yhdysvaltain dollaria ulkoista tukea. Vuonna 2025 tuen odotetaan olevan 21 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mutta sen jälkeen se vähenee merkittävästi. 

Epäsuotuisassa skenaariossa rahoitusvaje voi kasvaa 140 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Ulkoisen tuen tarve pysyy tässä skenaariossa suurena vuoteen 2026 asti. Epäsuotuisassa skenaariossa IMF olettaa, että lisärahoitusta järjestetään, mikä vastaa velkojaryhmän antamia vakuutuksia.   

Skenaariossa, jossa Ukraina jää ilman ulkoista apua, makrotalouden tasapaino voi riistäytyä nopeasti käsistä. Tämä voisi esimerkiksi pakottaa Ukrainan kattamaan budjettialijäämät rahalla, mikä aiheuttaisi painetta paikalliseen valuuttaan ja lisäisi inflaatiota. Ajan mittaan se voisi myös johtaa siihen, että Ukraina laiminlöisi ulkomaanvelkansa.  

Lisäksi tukien jyrkkä vähentäminen vaikuttaisi kielteisesti Ukrainan sotilaallisiin voimavaroihin. Tämän vuoksi länsimaisten kumppanien kasvava vastahakoisuus antaa taloudellista tukea Ukrainalle on sitäkin huolestuttavampaa Ukrainan kannalta. Kaiken lisäksi Trumpin voitto Yhdysvaltain vuoden 2024 vaaleissa voisi merkitä Yhdysvaltain Ukrainalle antaman tuen loppumista kokonaan, mikä asettaisi entistä suuremman taakan EU:lle.  

 

Share this article on

Read more