<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MJ45R64" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
BC5 - How to create a winning business case for credit insurance

Share this article on

Miten luoda voittava liiketoimintahanke luottovakuutuksen avulla?

Luottovakuutus on erittäin tehokas riskienhallintaväline, joka voi suojata yrityksiä tappioilta, jotka johtuvat asiakkaiden maksukyvyttömyydestä tai maksujen laiminlyönnistä. Hyvin suunniteltu liiketoimintastrategia on ratkaisevan tärkeä rahoituksen ja resurssien saamiseksi.

Tämän mallin avulla voit luoda yrityksesi luottovakuutuksen käyttöönotosta menestyksekkään hankkeen. Käymällä kaikki kohdat läpi luot kattavat puitteet, jotka kattavat kaikki liiketoimintahankkeeseen liittyvät näkökohdat, mukaan lukien strategiset, taloudelliset, kaupalliset, rahoitukselliset ja hallinnolliset näkökohdat.

Sinun kannattaa muokata tätä mallia yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Ajattele sitä lähtökohtana luoda vakuuttava suunnitelma, joka auttaa sidosryhmiä ymmärtämään luottovakuutuksen edut.

1. Tiivistelmä

Liitä mukaan tiivistelmä, jossa esitetään yleiskatsaus liiketoimintahankkeesta ja korostetaan sen tarkoitusta, keskeisiä havaintoja, suosituksia ja odotettuja tuloksia. Sen tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskatsaus ja kannustaa lukijaa lukemaan eteenpäin. Sen tulisi sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista:

 • Lyhyt yleiskatsaus liiketoimintahankeesta ja sen tarkoituksesta
 • Lyhyt katsaus luottovakuutukseen
 • Odotetut tulokset ja hyödyt
 • Arvioidut kustannukset ja aikataulu

2. Liiketoimintahanke

Liiketoimintahankkeessa olisi esitettävä syvällisempi kuvaus ehdotetun hankkeen taustasta, tavoitteista, sidosryhmistä ja riskeistä. Siinä luodaan liiketoiminta-ajatuksen konteksti ja hahmotellaan päämäärät ja tavoitteet, jotka hankkeen odotetaan saavuttavan.

 • Hankkeen nimi
 • Projektin johtaja
 • Taustatiedot ja konteksti
 • Tavoitteet ja päämäärät
 • Sidosryhmät- ja kumppaniorganisaatiot
 • Hankkeen viite

3. Strateginen ajattelu

Tässä osiossa keskityttiin strategisiin perusteluihin ja tarkastellaan, miten ehdotettu hanke on linjassa organisaation kokonaisstrategian kanssa ja miten se sopii laajempaan toimialaympäristöön. Siinä tarkastellaan kilpailija-analyysiä, markkinasuuntauksia ja mahdollisuuksia sekä autetaan lukijoita ymmärtämään, miten ehdotettu hanke auttaa organisaatiota saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Yleiskatsaus nykyiseen luotonhallintamenetelmään.
<Kuvaus yrityksen nykyisestä toiminnasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä>

Luottovakuutuksen edut ja miksi se voi olla parempi kuin muut lähestymistavat.
<Vertailu luottovakuutuksen ja itsevakuutuksen, factoringin ja remburssien välillä. Myös muita kuin varsinaisen vakuutuksen etuja, kuten helpompi rahoituksen saanti, vähemmän aikaa sisäiseen luottoriskin arviointiin ja vähemmän aikaa uusien asiakkaiden, joiden luottoluokitus on huono>

Yhdenmukaisuus organisaation strategian, tavoitteiden ja prioriteettien kanssa.
<Miten luottovakuutus sopii yhteen yrityksenne erityisten tavoitteiden ja strategioiden kanssa>

Kilpailija-analyysi
<Arvioi kilpailijoitesi vahvuudet ja heikkoudet luottovakuutuksen osalta.>

Riskit
<Hankkeeseen ryhtymiseen liittyvät riskit>

Hyödyt organisaatiollenne
<Mitkä ovat mahdolliset hyödyt organisaatiollenne? esim. suurempi turvallisuus, pienemmät riskit, kasvumahdollisuudet>

Toimialan suuntaukset, mahdollisuudet ja markkina-analyysi
<Miten muut yritykset käyttävät luottovakuutusta hyödykseen? Mitkä ovat laajemmat suuntaukset omalla ja muilla toimialoilla tähän aiheeseen liittyen?>

4. Taloudellinen analyysi

Taloudellista analyysia koskevassa osassa olisi keskityttävä ehdotetun hankkeen taloudellisiin vaikutuksiin. Sen olisi sisällettävä kustannus-hyötyanalyysi, mahdollinen sijoitetun pääoman tuotto, nettonykyarvo ja takaisinmaksuaika. Jos tällaista yksityiskohtaista tietoa ei ole saatavilla erityistapauksessa, sen tavoitteena olisi oltava auttaa lukijoita ymmärtämään luottovakuutuksen taloudellinen arvo yrityksen tuloksen kannalta.

 • Kustannus-hyötyanalyysi
 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
 • Nettonykyarvo (NPV)
 • Kannattavuusanalyysi
 • Takaisinmaksuaika

 

5. Taloudelliset yksityiskohdat

Olosuhteistasi riippuen voit halutessasi sisällyttää taloudelliset tiedot edellä mainittuihin tietoihin tai pitää ne erillään. Taloudellisissa yksityiskohdissa olisi esitettävä yksityiskohtaisempi katsaus ehdotettuun hankkeeseen liittyviin tilinpäätöksiin, rahoitustarpeisiin ja taloudellisiin tunnuslukuihin. Ne auttavat lukijoita ymmärtämään hankkeen taloudellisen toteutettavuuden ja sen rahoitukseen liittyvät mahdolliset riskit.

 • Tilinpäätös
 • Rahoituslähteet ja -vaatimukset
 • Taloudelliset tunnusluvut

7. Johdon perustelut

Tässä jaksossa keskitytään ehdotetun hankkeen toteuttamiseen liittyviin käytännön näkökohtiin. Se sisältää hanke- ja toteutussuunnitelmat, resurssien jakamisen ja muutoksenhallintaan liittyvät näkökohdat. Se auttaa lukijoita ymmärtämään hankkeen toiminnallisia ja hallinnollisia näkökohtia.

 • Hankkeen hallintasuunnitelma
 • Toteutussuunnitelma
 • Resurssien kohdentaminen ja hallinta
 • Muutoksenhallintasuunnitelma

8. Johtopäätös

Johtopäätöksissä olisi esitettävä yhteenveto liiketoimintaselvityksen keskeisistä havainnoista ja suosituksista. Siinä tuodaan esiin myös hankkeeseen liittyvät mahdolliset haasteet ja riskit ja ehdotetaan seuraavia vaiheita jatkoharkintaa varten.

Yhteenveto keskeisistä havainnoista ja suosituksista

Yhteenveto siitä, miksi Atradius

 • Atradius on yksi maailman johtavista ja luotetuimmista luottovakuuttajista.
 • Se on mahdollistanut kaupankäynnin jo lähes 100 vuoden ajan.
 • Sillä on vahvat A- ja A2-luokitukset rahoitusluokituslaitoksilta.
 • Atradius toimii kumppanuusperiaatteella asiakkaiden kanssa ja tutustuu asiakkaisiinsa ja markkinoihin, jotta se voi tarjota korkealaatuista palvelua asiakkailleen.

Mahdolliset haasteet ja riskit

Seuraavat vaiheet ja aikataulu

 

9. Referenssit

Lisää osio referenssejä, tukitietoja, lisäanalyysejä ja lähteitä varten, jotka tukevat liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjä tietoja. Sen pitäisi tarjota lukijoille puolueetonta ja yksityiskohtaisempaa tietoa, joka auttaa heitä tekemään tietoon perustuvan päätöksen ehdotetusta hankkeesta.

 • Tukea antavat tiedot ja tutkimus
 • Lisäanalyysit ja kaaviot
 • Viitteet ja lähteet

 

Share this article on

Read more